Friday, 25 February 2011

Цахарын хэсэг түшмэдээс Богд хааны ивээлд орохыг хүсэж өргөсөн бичиг

űker qonin sűrűg-űn nyite-yin terigűn jodbajab , jegűn γar-un ded terigűn idamjab, śiluγun čaγan-u űker qonin sűrűg-űn qośiγun-u daruγ-a baldorj qamiyaruγsan qośiγun u daruγ-a  saranjab nar ekilen olan tűśimed bűgűdeger-űn űnen sanaγan-iyan iletgen batu bičeg γarγaqu učir
őngerigči jil manju ulus-un tőrű samγuraγsan-u učir man-u mongγul-un bogda jibjundamba qutuγtu olan-u jobalang inu nigűlsűn mongγul-iyan qamγalan abču tus daγan ulus bolon joγsoγsan inu sonosamaγča olan mongγul tűśimel arad nar śaya qarangqui joblang-ača γatulaju naran-u gerel űjegsen metű bayarlaγad aγuu qamγalal dur baγtaju daγaqu bűgűdeger bitegűű ber sűsűlen baiγsan bolbaču γaγča-ku man-u nutuγlan saγuqu γajar oron qitad manju dur jaq-a nyilen qoličaldaju qutγulčan saγuqu deger-e qitad-un čereg qariyatu nutuγ-tu dabsun-u kereg-yig qarγaljaju baimui kemen neridejű ilerki učir medegdekű ugui ber bűlűge bűlűge-iyar tasural űgűi bitegűlin čigdaju saγuqu tula dabśin urid űnen-yig iletgen mongγol-un tőrű-yig daγaqu sanaγ-a-ban ileren medegdebesű belken bui qitad čerig gśin jagur-a gűyűn kődelűjű gajar oron-yig tűibegen olan amitan-yig qidan suitgejű tubuγan bolγaqu anu niduűn-ű eműn-e ilerki baiqu bőged ene jabsar-a urid kődelűgsen dari γanγ-a-yin qośiγu-γ buruγuśiyan čaqar sayid-un yamun-ača γajar oron u jaqiruγ-a-yig daγaγulju man u nyiyte-yin terigűn-yig albdan tayifusv-yin nyite-yin terigűn luγ-a  čereg daγaldaγulun qamγalaγulqu-yin tuqai tuśiyan mordaγuluγsan du qoyar eteged űn čereg qarilčan eb nayiram-iyan oloγsan űgűi śiγud baildaγsan anu nigen čaγ du čűliśdeśen qairilaltai yabudal műn tin abču űčűken γajar ača čőkeken čereg γarγasan anu yerű γanγa-yin qośiγun-yig jurimana-yiar buliyaldun  bogd qaγan- u taγalal ača ayumśiγ űgűi jőrčisen učir busu γaγčakű nidunun jil eče edűge kertel-e nislel kűreyen-ű γajar ača doradu mongγulčuud man-yig saqiju qamγalaγsan űgűi-yin qariγ-a-ača erk űgűi kitad manju-yin erke sűr dűr daruγdaju yabaγsan učir-bolaqu-yig gegegen-iyar tőlőgden ayiladqaqu kereg bolqu tula eguni olan tűsimed bűgűdeger kičiyengűilen bogd qaγan-u tűgemel yeke őrőśiyel soyol du sűsűlen śitűjű nigműsűn daγiju oroqu yabudal-yig űker qonin sűrűg-űn nyite-yin terigűn jodbajab, jegűn γar un ded terigűn idamjab, qośiγun-u daruγ-a baldorji,  qamiyaruγsan qośiγun-u daruγ-a saranjab nar sim-yier tus tus jaqirulγan-a temdeg daruju olan tűśimed nyite ber batulaqu bičeg γaraγaba.      
Олноо өргөгдсөний хоёрдугаар оны намрын сүүл сар. 
ҮТТА- ТБТ- Ф- А 232

No comments:

Post a Comment